Data ostatniej aktualizacji: 8.03.2024

Polityka prywatności strony internetowej https://www.martastozek.pl/

Wprowadzenie

Partia Lewica Razem, z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa, zwany dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych osób, które popierają działania lub chcą się z nim skontaktować ze sztabem wyborczym Marty Stożek w związku z wyborami do sejmiku województwa dolnośląskiego w 2024 roku. Komitet ten ma na celu promować swój program wyborczy oraz kandydatki na radną sejmiku Marty Stożek oparty na sprawiedliwości społecznej, ochronie środowiska, wolności obywatelskiej i demokracji partycypacyjnej. Komitet ten ma również na celu zwiększyć poparcie dla siebie i kandydatki na posłankę Marty Stożek.

Administrator szanuje prawo do prywatności osób, których dane dotyczy, i dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Kodeksem wyborczym.

Niniejsza polityka prywatności określa cele, podstawy prawne, zakres, sposoby i czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą, w tym zakresie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, w następujących celach:

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób, których dane dotyczą:

Administrator nie przetwarza danych osobowych osób, których dane dotyczą, dotyczących ich pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności związkowej, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, za pomocą następujących narzędzi i usług:

Google Cloud Poland Sp. z o.o. zapewnia zgodność z RODO i Privacy Shield, a także umożliwia klientom dostosowanie ustawień prywatności i zgody na pliki cookie.
https://cloud.google.com/privacy/gdpr
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego lub krótszego przechowywania danych.

W szczególności Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przez następujące okresy:

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Administrator może przekazywać dane osobowe osób, których dane dotyczą, innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych lub jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane Google w ramach korzystania z Google Ads oraz Facebookowi w ramach korzystania z reklam Facebooka.

Administrator zapewnia, że podmioty, którym przekazuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Administrator zawiera z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub stosuje inne mechanizmy prawne regulujące przekazywanie danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

Administrator zbiera różne informacje od użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na stronie. Informacje te obejmują, ale nie ograniczają się do, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz inne dane. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia tych danych, a także innych praw wymienionych w tym rozdziale.

Aby skorzystać z powyższych praw, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej lub innych kanałów komunikacji (e-mail, telefon, media społecznościowe). Administrator może poprosić o udostępnienie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do weryfikacji tożsamości lub uprawnień osoby, która chce skorzystać z tych praw. Administrator odpowie na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Jeśli zachodzi taka potrzeba, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące ze względu na złożoność żądania lub liczbę żądań. Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, podając powody opóźnienia. Jeśli żądanie zostanie złożone drogą elektroniczną, odpowiedź zostanie udzielona drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy odpowiedzi.

Pliki cookies i inne technologie śledzenia

Administrator wykorzystuje na stronie internetowej pliki cookies i inne technologie śledzenia, takie jak piksele, tagi, skrypty, lokalne przechowywanie danych i inne. W szczególności, stosowany jest kod Google Tag Manager (gtag.js), który pomaga w monitorowaniu aktywności użytkowników oraz dostosowywaniu treści reklamowych. Dodatkowo, kod korzysta z plików cookies fbp i fbc związanych z reklamami Facebooka, które pomagają w identyfikacji użytkowników oraz dostosowywaniu dla nich treści reklamowych.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Administrator wykorzystuje również inne technologie śledzenia, takie jak:

Administrator wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzenia za pomocą własnych narzędzi oraz za pomocą narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie, takie jak Webflow, Google Cloud Poland Sp. z o.o., The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Usercentrics GmbH, LiveChat, LiveSession i inne. Szczegółowe informacje o tych podmiotach i narzędziach znajdują się w sekcji Sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administrator uzyskuje zgodę użytkownika na wykorzystywanie plików cookies i innych technologii śledzenia za pomocą banera zgody wyświetlanego na stronie internetowej przy pierwszej wizycie. Baner zgody informuje użytkownika o celach i rodzajach wykorzystywanych plików cookies i innych technologii śledzenia oraz o możliwości zaakceptowania lub opuszczenia strony. Baner zgody umożliwia również użytkownikowi dostęp do szczegółowych informacji o plikach cookies i innych technologiach śledzenia.

Użytkownik może również zarządzać ustawieniami plików cookies i innych technologii śledzenia za pomocą swojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Większość przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych umożliwia akceptowanie, odrzucanie lub usuwanie plików cookies oraz kontrolowanie innych technologii śledzenia. Użytkownik może znaleźć instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami plików cookies i innych technologii śledzenia w menu pomocy lub ustawień swojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że wyłączenie lub usuwanie plików cookies lub innych technologii śledzenia może wpłynąć na prawidłowe i bezpieczne działanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz na jakość i dostępność usług w nich oferowanych.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, i zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem, zmianą lub ujawnieniem. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak:

Administrator stosuje różne metody śledzenia i zbierania danych, w tym Google Analytics i pliki cookies związane z reklamami Facebooka. Wszystkie te metody są zabezpieczone i mają na celu zapewnienie ochrony prywatności użytkowników.

Administrator nie może jednak zagwarantować pełnej ochrony danych osobowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych lub niezależnych od Administratora zdarzeń, takich jak ataki hakerskie, awarie sprzętu lub oprogramowania, błędy ludzkie lub inne sytuacje kryzysowe. W takim przypadku Administrator podejmie wszelkie możliwe działania, aby zminimalizować skutki naruszenia ochrony danych osobowych i poinformować o tym osoby, których dane dotyczą, oraz właściwe organy nadzorcze.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie, jeśli jest to uzasadnione przez zmiany w przepisach prawa, technologii, działalności lub usługach Administratora lub oczekiwaniach i potrzebach użytkowników. O każdej zmianie w polityce prywatności Administrator poinformuje użytkowników na stronie internetowej oraz za pomocą innych kanałów komunikacji, jeśli jest to możliwe i konieczne. Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności jest podana na początku i na końcu tego dokumentu. Użytkownicy powinni zapoznać się z aktualną wersją polityki prywatności przed korzystaniem ze strony internetowej lub udostępnianiem swoich danych osobowych. Kontynuowanie korzystania ze strony internetowej lub udostępnianie danych osobowych po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności oznacza akceptację tych zmian.

W przypadku wprowadzenia nowych narzędzi śledzenia lub zmian w obecnie używanych narzędziach, polityka prywatności może zostać zaktualizowana. Użytkownicy będą informowani o wszelkich istotnych zmianach.

Kontakt z Administratorem

Wszelkie pytania, uwagi, żądania lub skargi dotyczące polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych lub korzystania ze strony internetowej należy kierować do Administratora za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej lub innych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon, media społecznościowe. Administrator postara się odpowiedzieć na każde zapytanie lub rozwiązać każdy problem w możliwie najkrótszym czasie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Data ostatniej aktualizacji: 15.08.2023

Głosuj już
9 czerwca

Razem damy radę!

Zdjęcie przedstawia Martę Stożek ubraną w formalną czarną marynarkę. Kobieta jest przedstawiona w zbliżeniu, z naciskiem na jej brązowe włosy, różową koszulę i czarną marynarkę. Dodatkowe elementy zdjęcia obejmują zbliżenie jej dłoni z pomalowanymi paznokciami i drobnymi szczegółami. Ogólny styl zdjęcia i ubiór kobiety sugerują formalny lub profesjonalny kontekst. Uśmiech kobiety i styl ubioru, który obejmuje marynarkę, kołnierz, płaszcz i modne akcesoria, przekazują poczucie mody i elegancji. Kolor różowy jest również widoczny w jej koszuli, dodając delikatny kontrast do jej czarnej odzieży wierzchniej.